Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)

Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)
Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)

Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)

 • 商品品牌: Brand普兰德
  商品编号:702139
 • 商品价格: 请与我们联系
 • Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)-Brand普兰德-702139

  • 类型:吸头
  • 品牌属性:进口
  实验室耗材|||移液处理|||移液器配件|||Brand/普兰德滤芯吸头Tip-RackS,BIO-CERT®1ul(702139)
  滤芯吸头,Tip- Rack S,BIO-CERT®

  Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)

  商品属性

  • 类型:吸头
  • 品牌属性:进口
  商品属性
  商品名称 Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)-702139-Brand普兰德
  型号 702139
  类别 实验室耗材|||移液处理|||移液器配件|||Brand/普兰德滤芯吸头Tip-RackS,BIO-CERT®1ul(702139)
  品牌 Brand普兰德
  品牌简介 Brand普兰德
  关键字 滤芯吸头,Tip- Rack S,BIO-CERT®,吸头,普兰,材质

  Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139) Brand/普兰德 滤芯吸头 Tip- Rack S,BIO-CERT® 1ul (702139)