Pall 颇尔flex过滤膜汽车发动机尾气检测滤膜7222

Pall 颇尔flex过滤膜汽车发动机尾气检测滤膜

简要描述:

Pallflex? 过滤膜
特别适合广泛的大气监测场合的过滤膜

.可用于高温和热气体的监测应用。很适合环境管理机构所要求的柴油和其它排放物测试。

应用
tissuquartz ?过滤膜
.经过热处理以减少微量有机物,达到很高的化学纯度。
.使用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。
.高流速、高过滤效率。
.超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。(请pall 技术服务部以获知典型应用。)
fillberfilm?过滤摸
.经济型过滤器,适合多种大气取样场合。
.大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。

.热熔合可减少微量有机物。
emfab?过滤膜

.可折叠,以有利于称重和运输;

.每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物。
.低空气阻力,可用于临界气溶胶样品测试,如:柴油废气。

订购信息
Tissuquartz ?过滤膜,2500 QAT-UP

产品编号 说明 包装
7200 25 mm 100个/包装
7201 37 mm 25个/包装
7202 47 mm 25个/包装
7199 54 mm 25个/包装
7191 60 mm 25个/包装
7197 63.5 mm 25个/包装
7196 64 mm 25个/包装
7205 82.6 mm 25个/包装
7190 83 mm 25个/包装
7206 85 mm 25个/包装
7187 87.5 mm 25个/包装
7203 90 mm 25个/包装
7195 100 mm 25个/包装
7207 102 mm 25个/包装
7250 110 mm 25个/包装
7249 115 mm 25个/包装
7208 125 mm 25个/包装
7251 142 mm 25个/包装
7204 8x10in. 25个/包装

非热熔合Quartz 过滤膜,2500 QAO – UP

产品编号 说明 包装
7198 37 mm 25个/包装
7194 47 mm 25个/包装
7240 70 mm 25个/包装
7241 90 mm 25个/包装
7193 142 mm 25个/包装

Emfab?过滤膜

产品编号 说明 包装
7258 TX40HI20WW , 12mm 100片/包装
7219 TX40HI20WW 25 mm 100片/包装
7217 TX40HI20WW 37 mm 100片/包装
7256 TX40HI20WW 41 mm 100片/包装
7220 TX40HI20WW 44 mm 100片/包装
7221 TX40HI20WW 47 mm 100片/包装
7222 TX40HI20WW 70 mm 100片/包装
7218 TX40HI20WW 81 mm 100片/包装
7234 TX40HI20WW 85 mm 100片/包装
7223 TX40HI20WW 90 mm 100片/包装
7225 TX40HI20WW 110 mm 100片/包装
7252 TX40HI20WW 142 mm 100片/包装
7224 TX40HI20WW 8x10in. 100片/包装
7259 TX40HI45 25 mm 100片/包装
7262 TX40HI45 47 mm 100片/包装
7253 TX40HI45 82.6 mm 100片/包装
7260 TX40HI45 83 mm 100片/包装
7254 TX40HI45 110 mm 100片/包装
7263 TX40HI75 25 mm 100片/包装
7264 TX40HI75 47 mm 100片/包装
7265 TX40HI75 82.6 mm 100片/包装
7266 TX40HI75 110 mm 100片/包装

Fiberfilm ? 过滤膜

产品编号 说明 包装
7210 T60A20 25mm 100片/包装装
7211 T60A20 37 mm 50片/包装
7212 T60A20 47 mm 50片/包装
7216 T60A20 55 mm 50片/包装
7213 T60A20 70 mm 50片/包装
7209 T60A20 70mm 经热熔合 50片/包装
7214 T60A20 90mm 50片/包装
7257 T60A20 100mm 50片/包装
7215 T60A20 8x10in. 50片/包装