Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理


whatman定量滤纸

发表于

whatman定量滤纸—无灰级(灰份含量0.007%)

上海金畔生物作为whatman品牌的一级代理商,价格优惠,欢迎新老客户咨询。

在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。庆祝上海金畔生物正式成为whatman的签约代理商,在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来whatman高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。

Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理

whatman定量滤纸-无灰级

Whatman无灰级定量滤纸为非常纯的滤纸,是大部分主要分析过滤过程的理想用纸。

产品

Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 40
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 41
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 42
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 43
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 44
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/1
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/2
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/3

whatman硬化低灰定量滤纸

硬化低灰:<0.015%, 经过强酸处理去除了微量金属,产生了高的湿强度和化学抗性,这些滤纸特别适合用于布氏漏斗,滤纸坚硬的光滑表面使得它很容易回收沉淀物。

Whatman硬化低灰级定量滤纸的最高灰分含量介于无灰级和定性级之间。特别适用于布氏漏斗过滤。其坚韧光滑的表面易于回收沉淀物。其他特性包括高湿强以及化学相容性都类似于硬化无灰级别。

产品

Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
硬化低灰级定量滤纸,Grade 50Grade 50硬化低灰级,圆片
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
硬化低灰级定量滤纸,Grade 52Grade 52硬化低灰级,圆片
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
硬化低灰级定量滤纸,Grade 54Grade 54硬化低灰级,圆片

whatman硬化无灰定量滤纸

硬化无灰:<0.006%,非常低的灰分含量,酸硬化增加了湿强度和化学抗性。坚硬的表面使得这些滤纸适合于大多数主要过滤过程。

Whatman无灰级定量滤纸为非常纯的滤纸,是大部分主要分析过滤过程的理想用纸。

产品

Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 40
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 41
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 42
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 43
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.007%),Grade 44
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/1
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/2
Whatman滤纸 whatman定量滤纸 | Whatman滤纸滤膜代理
无灰级定量滤纸(灰份含量0.01%),Grade 589/3

Grade 40:8µm
常规过滤用无灰滤纸,中等流速和颗粒保留度。用于水泥、泥土、金属成分比重分析。作为主要滤纸用于在土壤分析从水相提取物分离固形物质,在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光谱之前作为纯分析级别洁净过滤。也用于大气中残留元素和放射性核素的高纯度收集。
Grade 41:20µm
流速最快的无灰滤纸,推荐用于诸如氢氧化铝或者氢氧化铁的分析过程中。也用于大颗粒或凝胶状沉淀物的过滤,并用于空气污染定量分析中快流速测定气态化合物。这种滤纸可选用用于一次性过滤漏斗中,这种方便的一次性47mm过滤漏斗,最大过滤量250ml,上面的47mm 41级别滤纸可以很容易取出用于进一步的分析或培养。
Grade 42:2.5µm
whatman所有纤维素滤纸中最细的颗粒保留,是重力分析的世界标准。常用于诸如硫酸钡、偏锡酸和碳酸钙等细颗粒沉淀物的分析。
Grade 43:16µm
颗粒保留介于Grade 40和41之间,但比Grade40快一倍。典型应用包括食品分析、土壤分析、空气污染监测中颗粒收集后进行荧光光谱法分析。也用于建筑业、矿产和钢铁业的无机分析。
Grade 44:3µm
Grade 42的薄型版本,截流更细小颗粒,但是灰分更低,流速几乎是Grade 42的两倍。
Grade 589/1:12-25µm
“黑缎滤纸”-定量分析粗沉淀物的标准滤纸,是流速很高的无灰滤纸。用于很多定量标准方法,特别是重力应用(例如食物中灰分量的测定,水泥工业中Blaine细微颗粒测定)预折叠型号Grade 589 1/2
Grade 589/2:4-12µm

“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸,中等流速,应用于多种日常定量分析方法,泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定。预折叠型号Grade 589/2 1/2

Grade 589/3:2µm
“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。

订货信息-灰分定量滤纸

              目录号
直径(mm)   Grade 40    Grade 41     Grade 42     Grade 43    Grade 44   数量/包装
圆片
30                  1440-329        –                    –                  –                 –                         100
42.5                1440-042       1441-042     1442-042         –                 –                   100
47                  1440-047       1441-047      1442-047         –                 –                    100
55                  1440-055       1441-055      1442-055         –                 –                    100
70                  1440-070       1441-070      1442-070         –              1444-070         100
90                  1440-090       1441-090      1442-090    1443-090   1444-090        100
110                1440-110       1441-110       1442-110     1443-110      1444-110         100
125                1440-125       1441-125       1442-125     1443-125    1444-125          100
150                1440-150       1441-150       1442-150     1443-150    1444-150         100
185                1440-185       1441-185       1442-185     1443-185    1444-185         100
240                1440-240     1441-240       1442-240         –                 –                   100
320                    –                1441-320       1442-320         –                 –                     100
一次性滤杯
                                           1920-1441                                                                   5
方片
8 “x10 ”              –                1441-866             –               –                  –                  100
46cmx57cm        –                1441-917              –               –                  –                 100

订货信息-灰分定量滤纸

                  目录号
直径(mm)      Grade 589/1            Grade 589/2       Grade 589/3                数量/包装
12.7                      –                              10300102                  –                           1000
40.5                      –                              10300103                  –                           100
50                         –                              10300106                  –                           100
55                         –                              10300107                  –                           100
70                         –                              10300108                  –                           100
90                        10300009              10300109                  –                           100
110                      10300010                10300110           10300210                  100
125                      10300011                 10300111           10300211                   100
150                      10300012                 10300112           10300212                 100
185                      10300014                10300114           10300214                   100
240                      –                               10300120                  –                            100
订货信息-灰分定量滤纸折叠(褶皱级)
                                                     目录号
直径(mm)                                Grade 589/2 1/2                           数量/包装
110                                               10300143                                         100
150                                               10300145                                         100
订货信息-硬化低灰定量滤纸

         圆片硬化低灰定量滤纸         圆片硬化无灰定量滤纸

                       目录号                                      目录号
直径(mm)Grade 50  Grade 52  Grade 54  Grade 540  Grade 541 Grade 542   数量/包装
21                  –               –               –               1540-321    –                –                      100
24                  –               –               –               1540-324    –                –                     100
42.5           1450-042  –               –               1540-042   1541-042   –                     100
47                  –               –               –                –                1541-047   –                     100
55             1450-055   –              1454-055  1540-055   1541-055   1542-055      100
70            1450-070  1452-070 1454-070  1540-070   1541-070   1542-070      100
90             1450-090  1452-090 1454-090  1540-090   1541-090   1542-090    100
110            1450-110  1452-110 1454-110  1540-110   1541-110   1542-110        100
125           1450-125  1452-125 1454-125  1540-125   1541-125   1542-125        100
150           1450-150  1452-150 1454-150  1540-150   1541-150   1542-150       100
185           1450-185  –               1454-185  1540-185   1541-185   1542-185        100
240           1450-240  1452-240 1454-240  1540-240   1541-240   1542-240     100
320           1450-320  –               1454-320  –                 1541-320   –                      100
400              –                –                –               –                 1541-400   –                     100
500              –                –               1452-500  –                  –                –                     100
SurfaceWipes
Smear Tab   1450-993  –                 –              –                  –                 –                    100
方片
46cmx57cm  –               –               1454-917  –                 1541-917    –                   100

该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布

原文地址:http://whatman.jinpanbio.com/76.html