WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORGUS503NPEORG


WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG

简要描述:
WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG,Mini-UniPrep非头针式滤器为高效液相层析(HPLC)/超高效液相层析(UHPLC)分析样品前处理提供了快速简便的去除颗粒的解决方案。事实上,与其他样品前处理方法相比Mini-UniPrep处理样品的时间仅为原来的1/3。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG

Mini-UniPrep非头针式滤器为高效液相层析(HPLC)/超高效液相层析(UHPLC)分析样品前处理提供了快速简便的去除颗粒的解决方案。事实上,与其他样品前处理方法相比Mini-UniPrep处理样品的时间仅为原来的1/3。算上样品制备过程中节约的时间成本和大量日常消耗品的成本,您将看它们为您实验室提供的巨大好处。

Mini-UniPrep是由一个容量为0.4 mL的套管和一个柱活塞组成的预装好的过滤装置。柱活塞底部含有一层过滤层,顶部是预先固定好的盖隔膜。将样品先放入套管内,然后按压活塞,滤液在正压作用下进入活塞内的玻璃瓶内。空气从排气小孔被排出,直到锁环将整个装置密闭。在数秒内,就可以将Mini-Uniprep放入任何被批准的自动取样器中进行操作。

此滤器既可使用手工操作,也可使用压缩仪。多位压缩仪一次可处理6个样品,缩短了操作时间,降低了手动操作的风险。Mini-UniPrep更加适合12×32mm自动进样器使用;也可用针头刺破盖片,将样品抽出再手工注射到分析仪器中去。

WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG特性:

  • 一体化滤器解决您整个样品操作,仅需1/3时间
  • ?可选不同的滤膜,孔径大小可选0.2或0.45µm
  • ?与大多数自动化样品操作系统兼容
  • ?较少的消耗,一体化的滤器不需要针头式滤器、注射器、滤瓶和膜板,节省40%花销
  • ?琥珀色管身保护光敏感样品不被光降解
  • ?药品容纳管具有一样的颜色,满足USP抗光性规范
  • ?半透明琥珀色管和塞,很容易肉眼观测

订购信息:

CR0000006 MUP 6 PLACE COMPRESSOR 1/PK
UN113EAQU UP 0.2uM PVDF 50/PK
UN113ENYL UP 0.2uM NYL 50/PK
UN113EORG UP 0.2uM PTFE 50/PK
UN113UAQU UP 0.45uM PVDF 50/PK
UN113UGMF UP 0.45uM GMF 50/PK
UN113UNYL UP 0.45uM NYL 50/PK
UN113UORG UP 0.45uM PTFE 50/PK
UN2031545PP MUP WISP 48 ADAPTERS 150/PK
UN203APEAQU MUP AMB 0.2uM PVDF 100/PK
UN203APENYL MUP AMB 0.2uM NYL 100/PK
UN203APEORG MUP AMB 0.2uM PTFE 100/PK
UN203APEPES MUP AMB 0.2uM PES 100/PK
UN203APEPP MUP AMB 0.2uM PP 100/PK
UN203APUAQU MUP AMB 0.45uM PVDF 100/PK
UN203APUDPP MUP AMB 0.45uM DPPP 100/PK
UN203APUGMF MUP AMB 0.45uM GMF 100/PK
UN203APUNYL MUP AMB 0.45uM NYL 100/PK
UN203APUORG MUP AMB 0.45uM PTFE 100/PK
UN203APUPES MUP AMB 0.45uM PES 100/PK
UN203APUPP MUP AMB 0.45uM PP 100/PK
UN203NPEAQU MUP 0.2uM PVDF 100/PK
UN203NPENYL MUP 0.2uM NYL 100/PK
UN203NPEORG MUP 0.2uM PTFE 100/PK
UN203NPEPES MUP 0.2uM PES 100/PK
UN203NPEPP MUP 0.2uM PP 100/PK
UN203NPERC MUP 0.2uM RC 100/PK
UN203NPUAQU MUP 0.45uM PVDF 100/PK
UN203NPUDPP MUP 0.45uM DPPP 100/PK
UN203NPUGMF MUP 0.45uM GMF 100/PK
UN203NPUNYL MUP 0.45uM NYL 100/PK
UN203NPUORG MUP 0.45uM PTFE 100/PK
UN203NPUPES MUP 0.45uM PES 100/PK
UN203NPUPP MUP 0.45uM PP 100/PK
UN203NPURC MUP 0.45uM RC 100/PK
UN503NPEAQU MUP 0.2uM PVDF 1000/PK
UN503NPENYL MUP 0.2uM NYL 1000/PK
UN503NPEORG MUP 0.2uM PTFE 1000/PK
UN503NPEPES MUP 0.2uM PES 1000/PK
UN503NPEPP MUP 0.2uM PP 1000/PK
UN503NPERC MUP 0.2uM RC 1000/PK
UN503NPUAQU MUP 0.45uM PVDF 1000/PK
UN503NPUDPP MUP 0.45uM DPPP 1000/PK
UN503NPUGMF MUP 0.45uM GMF 1000/PK
UN503NPUNYL MUP 0.45uM NYL 1000/PK
UN503NPUORG MUP 0.45uM PTFE 1000/PK
UN503NPUPES MUP 0.45uM PES 1000/PK
UN503NPUPP MUP 0.45uM PP 1000/PK
UN503NPURC MUP 0.45uM RC 1000/PK
UN513EORG UP 0.2uM PTFE 1000/PK
UN513UAQU UP 0.45uM PVDF 1000/PK
UN513UNYL UP 0.45uM NYL 1000/PK
UN513UORG UP 0.45uM PTFE 1000/PK
US203APUNYL MUP AMB SS 0.45uM NYL 100/PK
US203NPEAQU MUP SS 0.2uM PVDF 100/PK
US203NPENYL MUP SS 0.2uM NYL 100/PK
US203NPEORG MUP SS 0.2uM PTFE 100/PK
US203NPEPES MUP SS 0.2uM PES 100/PK
US203NPEPP MUP SS 0.2uM PP 100/PK
US203NPUAQU MUP SS 0.45uM PVDF 100/PK
US203NPUDPP MUP SS 0.45uM DPP 100/PK
US203NPUGMF MUP SS 0.45uM GMF 100/PK
US203NPUNYL MUP SS 0.45uM NYL 100/PK
US203NPUORG MUP SS 0.45uM PTFE100/PK
US203NPUPES MUP SS 0.45uM PES 100/PK
US203NPUPP MUP SS 0.45uM PP 100/PK
US503NPEAQU MUP SS 0.2uM PVDF1000/PK
US503NPENYL MUP SS 0.2uM NYL 1000/PK
US503NPEORG MUP SS 0.2uM PTFE1000/PK
US503NPEPES MUP SS 0.2uM PES 1000/PK
US503NPEPP MUP SS 0.2uM PP 1000/PK
US503NPUAQU MUP SS 0.45uM PVDF 1000/PK
US503NPUDPP MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK
US503NPUGMF MUP SS 0.45uM GMF 1000/PK
US503NPUNYL MUP SS 0.45uM NYL 1000/PK
US503NPUORG MUP SS 0.45uM PTFE 1000/PK
US503NPUPES MUP SS 0.45uM PES 1000/PK
US503NPUPP MUP SS 0.45uM PP 1000/PK
GN203NPEAQU MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK
GN203NPUAQU MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK
GN203NPEORG MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK
GN203NPUORG MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK
GN203NPEPP MUP G2 0.2uM PP 100/PK
MUPG2PWC1 MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK
GN203NPEAQUSP MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK + HC
GN203NPUAQUSP MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK + HC
GN203NPEORGSP MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK + HC
GN203NPUORGSP MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK + HC
GN203NPEPPSP MUP G2 0.2uM PP 100/PK + HC
GN203NPENYLSP MUP G2 0.2uM NYL 100/PK + HC
GS203NPUORGSP MUPG2 SS 0.45uM PTFE 100PK+HC
GS203NPEORGSP MUPG2 SS 0.2uM PTFE 100PK+HC
GN203APEORGSP MUPG2 AMB 0.2uM PTFE 100PK+HC
GN203APEAQUSP MUPG2 AMB 0.2uM PVDF 100PK+HC
MUPG2HCPWC1 MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK
MUPG2MCPWC8 MUP G2 MULTI COMP PUR/WH 1/PK
MUPG2MCWT8 MUP G2 Multi Compressor Tray