Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-13046779-1302


Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304

简要描述:
Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304,Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊管出口可用于高精确度样品分离回收入微型管,避免了空气阻塞作用。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304

Puradisc滤器由无色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有标准进口和出口接头(除非另有说明)。有无菌包装、医疗级别包装可选,还有特殊管出口可用于高精确度样品分离回收入微型管,避免了空气阻塞作用。

  • 无色聚丙烯(Puradisc 30 和 Aqua 30是聚碳酸酯)
  • ?无菌包装和医疗级别包装
  • ?管出口规格(可选)用于直接回收入微型瓶
  • ?可选膜或玻璃微纤维介质
  • ?滤器大小(4mm,13mm或者30mm)可选,zui大限度减少样品损失
  • ?对于一些重要的应用,有无菌包装供您选择

Whatman Puradisc13mm有机针头滤器PVDF膜0.45um孔径6779-1304订购信息:

6746-2502 PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK
6746-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK
6747-2502 PURADISC 25/0.2 PVDF 200/PK
6747-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK
6749-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 1000/PK
6750-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 50/PK
6750-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 50/PK
6750-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 50/PK
6751-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 200/PK
6751-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 200/PK
6751-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK
6752-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK
6753-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 1000/PK
6753-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 1000/PK
6753-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK
6763-1304 PURADISC 13/0.45 CA 2000/PK
6765-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK
6765-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF 2000/PK
6766-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE 2000/PK
6766-1304 PURADISC 13/0.45 PTFE 2000/PK
6768-1302 PURADISC 13/0.2 NYL 2000/PK
6768-1304 PURADISC 13/0.45 NYL 2000/PK
6771-1304 PURADISC 13/0.45 CA 100/PK
6775-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE TT 50/PK
6775-1304 PURADISC 13/0.45 PTFE 50/PK
6777-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF TT 50/PK
6777-0404 PURADISC 4MM W/TUBE TIP 50PK
6777-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF TT 50/PK
6777-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF TT 50/PK
6778-1302 PURADISC 13/0.2PVDF S TT 50/PK
6779-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF 100/PK
6779-0404 PURADISC 4/0.45 PVDF 100/PK
6779-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 100/PK
6779-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF 100/PK
6780-1302 PURADISC 13/0.2 PES 50/PK
6780-1304 PURADISC 13/0.45 PES 50/PK
6780-2502 PURADISC 25/0.2 PES 50/PK
6780-2504 PURADISC 25/0.45 PES 50/PK
6780-2510 PURADISC 25/1.0 PES S 50/PK
6781-1304 PURADISC 13/0.45 PES 500/PK
6781-2502 PURADISC 25/0.2 PES 200/PK
6781-2504 PURADISC 25/0.45 PES 200/PK
6781-2510 PURADISC 25/1.0 PES 200/PK
6782-1302 PURADISC 13/0.2 PES 100/PK
6782-1304 PURADISC 13/0.45 PES 100/PK
6783-0402 PURADISC 4/0.2 PTFE 500/PK
6783-0404 PURADISC 4/0.45 PTFE 500/PK
6783-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE 500/PK
6783-1304 PURADISC 13/0.45 PTFE 500/PK
6783-2510 PURADISC 25/1.0 GD1 100/PK
6783-2520 PURADISC 25/2.0 GD2 100/PK
6784-0402 PURADISC 4/0.2 PTFE 100/PK
6784-0404 PURADISC 4/0.45 PTFE 100/PK
6784-1301 PURADISC 13/0.1 PTFE 100/PK
6784-1302 PURADISC 13/0.2 PTFE 100/PK
6784-1304 PURADISC 13/0.45 PTFE 100/PK
6784-1310 PURADISC 13/1.0 PTFE 100/PK
6784-1350 PURADISC 13/5.0 PTFE 100/PK
6784-2501 PURADISC 25/0.1 PTFE 50/PK
6784-2502 PURADISC 25/0.2 PTFE 50/PK
6784-2504 PURADISC 25/0.45 PTFE 50/PK
6784-2510 PURADISC 25/1.0 PTFE 50/PK
6785-1302 PURADISC 13/0.2 PP 500/PK
6785-1304 PURADISC 13/0.45 PP 500/PK
6785-2502 PURADISC 25/0.2 PTFE 200/PK
6785-2504 PURADISC 25/0.45 PTFE 200/PK
6786-0402 PURADISC 4/0.2 NYL S 50/PK
6786-1301 PURADISC 13/0.1 NYL S 50/PK
6786-1302 PURADISC 13/0.2 NYL S 50/PK
6786-2502 PURADISC 25/0.2 PP 50/PK
6786-2504 PURADISC 25/0.45 PP 50/PK
6787-2520 PURADISC 25/0.7 GF/F 1000/PK
6788-1302 PURADISC 13/0.2 PP 100/PK
6788-1304 PURADISC 13/0.45 PP 100/PK
6788-2502 PURADISC 25/0.2 PP 200/PK
6788-2504 PURADISC 25/0.45 PP(DP) 200/PK
6789-0402 PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK
6789-0404 PURADISC 4/0.2 NYL 100/PK
6789-1301 PURADISC 13/0.1 NYL 100/PK
6789-1302 PURADISC 13/0.2 NYL 100/PK
6789-1304 PURADISC 13/0.45 NYL 100/PK
6790-0402 PURADISC 4/0.2 NYL 500/PK
6790-0404 PURADISC 4/0.45 NYL 500/PK
6790-1302 PURADISC 13/0.2 NYL 500/PK
6790-1304 PURADISC 13/0.45 NYL 500/PK
6790-2502 PURADISC 25/0.2 PP 1000/PK
6790-2504 PURADISC 25 0.45PP (DP)1000/PK
6791-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF S 50/PK
6791-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF S 50/PK
6791-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF S 50/PK
6792-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF 500/PK
6792-0404 PURADISC 4/0.45 PVDF 500/PK
6792-1302 PURADISC 13/0.2 PVDF 500/PK
6792-1304 PURADISC 13/0.45 PVDF 500/PK
6792-2510 PURADISC 25/1.0 GD1 1000/PK
6794-2502 PURADISC 25/0.2 PES 1000/PK
6794-2504 PURADISC 25/0.45 PES 1000/PK
6794-2510 PURADISC 25/1.0 PES 1000/PK
6794-2512 PURADISC 25/0.2 PES S 1000/PK
6794-2514 PURADISC 25/0.45 PES S 1000/PK
6798-2501 PURADISC 25/0.1 PTFE 1000/PK
6798-2502 PURADISC 25/0.2 PTFE 1000/PK
6798-2504 PURADISC 25/0.45 PTFE 1000/PK
6798-2510 PURADISC 25/1.0 PTFE 1000/PK
6799-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK
6806-1316 PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK
6818-1304 PURADISC 13/0.45 GMF 500/PK
6820-1316 PURADISC 13/1.6 GF/A 100/PK
6821-1310 PURADISC 13/1.0 GF/B 100/PK
6822-1312 PURADISC 13/1.2 GF/C 100/PK
6823-1327 PURADISC 13/2.7 GF/D 100/PK
6825-1307 PURADISC 13/0.7 GF/F 100/PK
6825-2517 PURADISC 25/0.7 GF/F 50/PK
6825-2527 PURADISC 25/0.7 GF/F 200/PK
6827-1315 PURADISC 13/1.5 934AH 100/PK