ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)07010110


ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)

简要描述:
ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm),pH试纸,范围:5.0-8.0,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒),精度0.2。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)

pH试纸,范围:5.0-8.0,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒),精度0.2。

ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)描述

ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)07010110

订购信息:

ADVANTEC东洋NO.20型PH试纸(5.0-8.0,7x70mm)07010110