OXOIDÅàÑø»ù SR0096E ¼èÄÑËó¾úÑ¡ÔñÐÔÌí¼Ó¼Á CLOSTRIDIUM DIFFICILE SEL.SUPP 1X10VIALS

OXOIDÅàÑø»ù SR0096E ¼èÄÑËó¾úÑ¡ÔñÐÔÌí¼Ó¼Á CLOSTRIDIUM DIFFICILE SEL.SUPP 1X10VIALS 1625.43244864